Head Ööd, Vend
Õhtul
Õhtu ilu
+
نیکبختیِ جان اینست: چون قربانی مَسح شدن و در اشکِ خویش سپند گشتن.

cover

Shye Ben Tzur, Jonny Greenwood and the Rajasthan Express

Junun

Junun Brass

+

تنها دو بار زنگ‌هایت را با دستان کوچکت بر‌هم‌ کوفتی آن‌گاه پایم از شیدایی برای رقص تاب خورد.

Lee Morgan

The Rumproller

The Rumproller

+

چنین سرود جادوگر؛ و همه‌ی اهل مجلس ندانسته، هم‌چون پرندگان در دامِ شهوتِ فریب‌کار و اندوهگین او افتادند؛ و تنها دارنده ی جانِ با‌وجدان بود که اسیر او نشد: چنگ را از دست جادوگر تند بیرون کشید و فریاد زد: «هوا! هوا! هوای خوب را به درون راه دهید.»

پست‌های قدیمی‌تر